Valikko

Sukuseuran säännöt

Tikkasten Sukuseura ry:n säännöt

 

Yhdistyksen nimi on Tikkasten Sukuseura ry., kotipaikka Iisalmen kaupunki. Yhdistystä kutsutaan jäljempänä sukuseuraksi.

 

Sukuseuran tarkoituksena on edistää Tikkasten sukuun kuuluvien jäsentensä yhteistoimintaa, selvittää sukujen eri vaiheita ja historiaa sekä vaalia suvun perinteitä.

 

Sukuseura pyrkii toteuttamaa seuraavia tarkoitusperiään:

 • järjestämällä yhteisiä kokouksia, tapaamisia, sukupäiviä, retkiä ja tapahtumia ja muita sukuseuran toimintaan liittyviä tilaisuuksia,
 • keräämällä ja arkistoimalla sukua koskevaa tietoutta,
 • mahdollisuuksien mukaan auttamalla suvun jäsenten sukututkimushankkeita, tai suorittamalla niitä itse tai mahdollisuuksien mukaan ostamalla sukuseuran ulkopuolisilta tahoilta,
 • harjoittamalla sukuseuran tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa ja lehteä sekä edistämällä seuran ja jäsenistön julkaisujen saatavuutta,
 • ylläpitämällä sukuvaakunan ja siihen liittyvien tuotteiden saatavuutta jäsenistölle,
 • sukuseuralla on virallinen sukuvaakuna, Suomen Heraldisen Seuran rek. nro 658,
 • pitämällä luetteloa seuran jäsenistä.

 

Sukuseuran jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai muu henkilö, joka sitoutuu noudattamaan sukuseuran tavoitteita ja päämääriä.

 

Sukuseuraan pyrkivän on suullisesti tai kirjallisesti ilmoitettava seuran hallitukselle, joka päättää jäseneksi ottamisesta. Sukuseuraan liittyvän on täytettävä erityinen perhetietokortti, josta jäseneksi liittymisperusteet selviävät. Jäseneksi pyrkivä saa pyytäessään nämä säännöt sähköpostitse veloituksetta ja postitse kopiointi- ja postikuluja vastaan.

 

Sukuseuran jäsenten tulee vuosittain suorittaa seuralle varsinaisen sukukokouksen vahvistama jäsenmaksu. Sukuseuran hallitus voi myöntää hakemuksesta jäsenelle jatkuvan tai määräaikaisen vapautuksen jäsenmaksusta korkeasta iästä, sairaudesta tai muusta hyväksyttävästä syystä.

 

Sukuseuran jäsen voi erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran hallitukselle, tai päämiehelle, tai ilmoittamalla erosta sukuseuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Lisäksi jäsenen katsotaan eronneeksi, jos hän kahtena vuonna on jättänyt jäsenmaksunsa suorittamatta, ilman hallituksen lupaa. Eronneeksi merkitty jäsen voi kuitenkin liittyä uudelleen jäseneksi anomalla sitä seuran hallitukselta sekä maksamalla seuralle kulloinkin voimassa olevan jäsenmaksun kaksinkertaisena huomautuskuluineen.

 

Seuran jäseneksi hyväksytyn henkilön puoliso ja heidän alle 18-vuotiaat lapsensa voivat liittyä sukuseuraan perhejäseneksi. Perhejäsenillä ei ole äänioikeutta sukuseuran kokouksissa. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

 

Seuran hallitus voi nimetä sukuseuran kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisen ansioitunut sukuseuran toiminnassa tai muutoin suvun edustajana yhteiskunnassa. Kunniajäsen on vapaa seuran jäsenmaksusta. Kunniajäsenelle on äänioikeus seuran kokouksissa.

 

10§

Sukuseuran jäsenistä tulee hallituksen pitää jäsenluetteloa. Jäsenen velvollisuus on ilmoittaa mahdolliset osoite- tai muut muutokset seuran sihteerille tai henkilölle, joka ylläpitää sukuseuran jäsenrekisteriä.

 

11§

Sukuseuran asioita hoitaa sukuseuran päämies apunaan hallitus, jonka valitsee kolmen vuoden välein pidettävä varsinainen sukukokous. Päämiehen lisäksi valitaan hallitukseen 6-10 jäsentä. Päämies, joka toimii hallituksen puheenjohtajana, toimikausi on 6 vuotta ja muiden hallituksen jäsenten osalta kolme vuotta. Varsinainen sukukokous valitsee päämiehen sekä hallituksen jäsenet. Päämiehen ja hallituksen entisten jäsenten uudelleen valinta on myös mahdollista. Hallituksen toiminnan sujuva jatkuminen varmistetaan valitsemalla uudelle toimikaudelle 3 eroavan hallituksen jäsentä. Sama päämies voidaan valita kuitenkin vain 12 vuodeksi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, joka toimii hallituksen puheenjohtajana silloin, kun päämies on estynyt. Lisäksi hallitus valitsee keskuudestaan tai sen ulkopuolelta sihteerin ja rahastonhoitajan. Lisäksi hallitus voi tarvittaessa kutsua kokouksiinsa asiantuntijoita.

Hallitus kokoontuu päämiehen tai hänen ollessaan estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta, kun siihen katsotaan olevan aiheita tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsenistä sitä vaativat. Hallitus on päätösvaltainen, kun päämies tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä ovat läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

12§

Hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa, jonka allekirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

 

13§

Sukuseuran nimen kirjoittavat sukuseuran päämies yksin tai varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

 

14§

Sukuseura voi toimintansa tukemisen kannalta vastaanottaa testamentattua tai lahjoitettua omaisuutta, perustaa rahastoja sekä järjestää luvallisia keräyksiä tai arpajaisia. Sukuseura voi omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä ja arvopapereita.

 

15§

Sukuseuran tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava tilintarkastajalle/ toiminnantarkastajalle tarkastettavaksi viimeistään tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun kuluessa. Tilintarkastajan/ toiminnantarkastajan tulee antaa lausuntonsa tilien ja seuran hallinnon tarkastuksesta viimeistään seuraavan toukokuun 15. päivään mennessä. Sukuseuran hallitus tekee toimintakertomuksen varsinaisten sukukokousten väliseltä ajanjaksolta.

 

16§

Sukuseuran varsinainen sukukokous pidetään hallituksen kutsusta kolmen vuoden välein kesä-syyskuussa. Hallitus määrää ajankohdan ja paikan. Kokouskutsu on ilmoitettava sukuseuran jäsenille vähintään kaksi viikkoa aikaisemmin joko kirjallisena tai sähköpostina tai ilmoituksella sukuseuran lehdessä.

Ylimääräisiin sukukokouksiin kutsutaan jäsenet hallituksen toimesta samalla tavalla kuin varsinaiseen sukukokoukseen, kuitenkin vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Ylimääräinen sukukokous pidetään myös, kun sukukokous niin päättää tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä erityistä syytä tai asiaa varten kirjallisesti hallitukselta vaatii.

 

17§

Sukuseuran varsinaisessa sukukokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen asialista.
 5. Esitetään seuran hallituksen toimintakertomus, tilinpäätökset ja tilintarkastajan/ toiminnantarkastajan lausunnot vuosikokousten väliseltä ajalta.
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille.
 7. Käsitellään ja hyväksytään sukuseuran hallituksen laatima seuraavien toimintavuosien toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio sekä päätetään jäseniltä perittävän vuosittaisen jäsenmaksun suuruus ja perintätapa.
 8. Päätetään hallituksen jäsenmäärästä ja valitaan hallituksen jäsenet sekä suvun päämies tarvittaessa.
 9. Valitaan yksi varsinainen tilintarkastaja/ toiminnantarkastaja sekä hänelle varahenkilö seuraavaksi toimintakaudeksi.
 10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Jäsen voi saada haluamansa asian käsiteltäväksi, mikäli kirjallinen tai suullinen ilmoitus siitä toimitetaan hallitukselle niin ajoissa, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
 11. Päätetään kokous.

 

18§

Sukukokouksessa on yhtäläinen äänioikeus, yksi (1) ääni jokaisella kunniajäsenellä ja seuran jäsenellä, joka on suorittanut edellisen vuoden jäsenmaksunsa, perhejäseniä lukuun ottamatta. Valtakirjalla ei voi äänestää. Kokouksen päätökseksi tulee äänioikeutettujen enemmistön päätös. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan mielipide, paitsi vaaleissa arpa.

 

19§

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai sukuseuran purkamisesta voidaan tehdä vain, jos siitä kokouskutsussa on nimenomaisesti ilmoitettu. Sääntöjen muuttamien ja sukuseuran purkaminen edellyttää, että sitä kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä. Sukuseuran purkamista koskevan päätöksen tekemiseen vaaditaan lisäksi kahden peräkkäisen sukukokouksen vastaavalla tavalla tehty päätös. Kokousten väli on oltava vähintään yhdeksän (9) kuukautta.

 

20§

Jos sukuseura purkautuu, niin sen viimeisessä sukukokouksessa on päätettävä sukuseuran omaisuuden realisoimisesta sekä sukuseuran varojen käyttämisestä sukuseuran toiminnan tarkoitusperiä edistävällä tavalla. Tällöin sukuseuran arkisto tulee luovuttaa maakunta- tai kansallisarkistolle.

 

21§

Kaikessa muussa sukuseuran toiminnassa noudatetaan yhdistyslain säännöksiä.

 

(Tikkasten Sukuseura ry:n säännöt on vahvistettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 10.7.2012.)